Първи клас

 Български език и литература

 В първи клас обучението по български език и литература в чужбина е насочено към усъвършенстване уменията на учениците да използват българския език в устна форма на общуване, като непрекъснато обогатяват активния си речник, упражняват правилния изговор и правилното конструиране на езикови единици. В този клас основна задача е овладяването на уменията за четене и писане на български език. Наред с това първокласниците изучават определени правоговорни, графични, правописни и граматични норми на бълг. език. Чрез общуването с кратки литературни текстове от българската литература за деца се осигурява усъвършенстване на четенето с разбиране.

Учебната програма включва два модула: 1. Български език като втори; 2. Български език и литература. В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво А1.1 по Общоевропейската езикова рамка. Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.

Модул 1: Български език като втори (А1.1)

Фокусът на учебния материал в този модул е върху следните глобални теми:

 • лични местоимения - именни форми

 • глаголът съм – сегашно време

 • съществително име - род и число

 • глаголите имам и нямам – сегашно време

 • въпросителни изречения с частиците ли и нали

 • въпросителни изречения с въпросителни думи

 • бройни числителни имена (до 100)

 • съществителни имена за националности

Модул 2: Български език и литература (БЕЛ)

Учебният процес в този модул се състои от три методични части. Първата част се концентрира върху изучаване на звуковете и буквите от българската азбука, като реда на буквите следва съчетание на честотния, лингвистичния и семантичния принцип на изучаването им. Тук основна цел на началното ограмотяване е учениците да овладеят съвкупност от умения, включващи четене и писане. Това се постига в следните етапи - предбуквен, буквен и следбуквен. Основна цел на езиковото обучение е овладяване на езикова компетентност, реализирана в практическата езикова дейност и речевата комуникация на първокласниците.

През втората част се работи с литературни текстове – приказка, разказ, стихотворение, гатанка. Основна цел на литературното обучение е разбирането на неговото съдържание и начално образно-емоционално възприемане на творбите.

В третата методична част се акцентува на развиването на комуникативно-речевите умения на първокласниците. Основна цел на обучението за формиране на тези умения е овладяването на практическа основа за създаване на различни текстове за устно общуване – диалог, представяне и самопредставяне, описание на предмети от ежедневието, на обекти и места; повествователен текст по преживяване или по визуална/словесна опора; преразказ на епизод или кратък повествователен текст; поздравления и др.

Глобалните теми по БЕЛ са:

 • Звуковете и буквите в българския език

 • Дума и изречение

 • Текст и общуване

 • Литературни и фолклорни текстове

 • Формиране на читателски интереси

Годишният брой часове за изучаване на бълг. език и литература в 1 клас е 120 часа.

Обучението е съобразено с най- новите адаптирани програми за 1 клас в чужбина и програмата на СРВ по роден език. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство “Булвест – 2000” и „Уча български език лесно и забавно“ на издателство “Летера“.

Целите на цялостното обучение по БЕЛ в първи клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална родителска среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от първи клас участват в общоучилищния конкурс по четене. А най-добре изявилите се имат възможност да се включат и във външния кръг на международния конкурс по четене за деца в чужбина “Аз Буки Веди” заедно с връстниците си от други български неделни училища в Германия и Европа. При успешно приключване на учебната година децата получават удостоверение за завършен първи клас с качествена оценка по образец на МОН в България, при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

Проект “Роден край и околен свят” в 1 клас

Темите, които засягаме, са:

 • Детето в училище

 • Детето в семейството

 • Моето детство

 • Детето и България/ Германия – децата с две Родини, с два езика

 • Славното минало на България

 • България и нейният фолклорен календар

 • Занаяти и приложно изкуство в България в сравнение с Германия

 • Детето и светът

 • Околен свят (растения, животни, време и сезони, природни богатства, опазване на околната среда)

Всяка година съвместно с родителите и децата подготвяме проекти и презентации по темите заРоден край и околен свят“. Като част от извънкласната поредица от мероприятия на училището “Български език накрак” се организират посещения на музеи, селски стопанства, паркове и излети сред природата, както и есенни и летни лагери в България, където на децата по достъпен и вълнуващ начин се представят темите. Провеждаме традиционни работилнички „Майсторете, ръчички, за радост на всичкиспоред сезона и празниците, традициите, легендите и преданията на нашия народ.