Предучилищен клас към училището

Предучилищното образование създава условия за цялостно развитие на детската личност. Придобиват се съвкупност от компетентности „по България“ - знания, умения и отношения, необходими за преминаването на детето към училищното образование, или нашия 1 клас. В Предучилищната група към съботното ни училище приемаме деца, навършили 5-годишна възраст, и препоръчително посещавали нашия Детски кът „Дъга“.

Ние в БНУ „Аз Буки Веди“ – Кьолн засягаме образователните направления български език и литература и роден край/ околен свят. Съдържанието на най-важното направление – БЕЛ - е структурирано в образователни ядра, както следва: свързана реч, речник, граматика, звукова култура, възприемане и пресъздаване на литературно произведение.

Основните цели на обучението в Предучилищната група са:

 • да се осъществи преход между детската градина и училищната възраст, започваща с 1 клас

 • детето да усвои представи и умения за бълг. език

 • детето да се научи да отделя процеса на говорене и слушане

 • детето да разпознава и създава основните граматични единици - звук, буква, сричка, дума, изречение и текст

 • детето да бъде подготвено за начално четене и писане посредством напр. разучаването на печатните букви от бълг. азбука, свързването на звук и буква и др.

Главните ядра на работа са:

 1. Говорене и слушане

  • да задава и отговаря на въпроси с цели изречения

  • да употребява думите в контекста на изречението

  • да разбира смисъла на думите, да се обосновава и аргументира

  • да конструира различни видове изречения

  • да проявява култура на речево общуване, да поддържа диалог

  • да конструира кратък текст

  • да казва наизуст гатанки, рими, да преразказва кратки текстове

 1. Граматика

  • да създава просто изречение и да го разширява

  • да използва просто минало и бъдеще време в речта

  • да съгласува прилагателно и съществително име по род и число

  • да разпознава дума – предмет, дума - признак и дума - действие

 1. Фонетика

  • да прави разлика между звук и буква, да може да свързва звука със съответната му буква

  • да отделя звука в думата, да определя мястото му

  • да измисля нови думи по даден звук

  • да определя броя и последователността на звуковете в думата

 1. Писмена реч

  • да разпознава и изписва печатните букви от българската азбука

  • да изписва елементи на букви

  • да държи правилно молив и да заема правилна поза при писане

 1. Свързана реч и художествена литература

  • да добие възприятия и представи за кратка приказка, разказ, стихотворение, гатанка

  • да формира умение за пресъздаване на литературно произведение

  • да назовава действащи лица и изразява отношение

  • да развие интерес и съпричастност към българския бит и култура

Глобалните теми са:

 • Кой съм аз

 • Моят род

 • Аз и другите

 • Аз и природата

 • Фолклорният календар на българин

По образователното направление роден край/околен свят всяка година съвместно с родителите и децата подготвяме презентации по общия за Предучилищната група проект „Запазване на българските занаяти и традиции“. Някои от примерните теми са: тъкачество и бродерия, гайтанджийство, грънчарство, шекерджийство, иконопис и др.

Като част от извънкласната поредица от мероприятия на училището “Български език накрак” се организират посещения на музеи, селски стопанства, паркове и излети сред природата, както и есенни и летни лагери в България, където на децата по достъпен и вълнуващ начин се представят темите. Провеждаме традиционни работилнички „Майсторете, ръчички, за радост на всички“ според сезона и празниците, традициите, легендите и преданията на нашия народ.

Целите на обучението  - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. Използват се учебни материали на издателство “Просвета”. На децата се възлагат всяка седмица домашни упражнения. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на децата през годината се документира в детско портфолио, което се обсъжда с родителите в индивидуална род. среща в края на всеки срок. В края на учебната година децата получават легитимно удостоверение за завършено предучилищно образование по образец на МОН Р България.