Втори езиков клас (А1.2)

Във втори езиков клас обучението по български език в чужбина е насочено към надграждане на основните умения на учениците да използват базисен български език в устна и писмена форма на общуване, като непрекъснато обогатяват активния си речник, упражняват говорене и конструиране на езикови единици според комуникативните ситуации. В този клас основна задача е окончателното овладяване на уменията за слушане, четене, писане и говорене на основен български език.

Обучението за втори езиков клас е съобразено с програмите по български език като втори/чужд по Общоевропейската езикова рамка за ниво А1.2.  В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство „Просвета“ и „Уча български език лесно и забавно“ на издателство Летера, издателство „Клет“ - „Заедно“, както и материали по Програмата за овладяване на български език като роден за многоезични деца на Еразъм със Змейко и Мими.

Чрез обучението си във втори езиков клас учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: четене, слушане, писане и говорене за ниво А1.2 по ОЕЕР.

Методиката на преподаване в езиковия клас се основава на лексикалния и комуникативния подход. Чрез езикови игри, ситуации, диалози, театрални постановки и куклен театър в края на нивото децата могат да усвоят следните компетентности по четирите речеви дейности:

Четене:

 • Могат да четат и разбират общия смисъл на прости информативни текстове или на кратки и прости описания, особено ако съдържат картинки, които улесняват разбирането.
 • Могат да четат и разбират кратки и прости съобщения, например на пощенски картички.

Слушане:

 • Могат да разбират въпроси и указания и да следват кратки и прости напътствия.
 • Могат да разбират числа, например цена, дата и час.

Писане:

 • Могат да надпишат кратка пощенска картичка.
 • Могат да пишат кратки писма с помощта на речник.
 • Могат да пишат кратки съобщения до приятел.

Говорене:

 • Могат да представят някого и да задават въпроси на друг човек, например за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н. и може да отговаря на подобни въпроси.
 • Могат да опишат мястото, където живеят.

В това ниво се включват следните основни граматични теми:

 • показателни местоимения (този, тази, това, тези; онзи, онази, онова, онези)
 • лични местоимения (ме, те, го, я, ни, ви, ги)
 • минало и бъдеще време на глагола съм
 • членуване на съществителното име
 • пространствени предлози (в, на, до, пред, зад, над, около, срещу, между)
 • предлози за време (в сряда, през октомври)
 • бройна форма на съществителните имена от мъжки род (за неодушевени предмети) – два молива, пет учебника, десет компютъра
 • умалителни съществителни – обща представа.

Целите на цялостното обучение във втори езиков клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от II клас участват в изходящ тест по БЕ А1.2 по ОЕЕР и свой конкурс по четене за ученици по български език като втори език.

При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен втори клас с качествена оценка по образец на МОН Р България, а при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.