Трети езиков клас (А2.1)

В трети езиков клас обучението по български език в чужбина е насочено към усъвършенстване на основните умения на учениците да използват базисен български език в устна и писмена форма на общуване, като непрекъснато обогатяват активния си речник, упражняват говорене и конструиране на езикови единици според комуникативните ситуации. В този клас основна задача е овладяването на самостоятелност и увереност в уменията за слушане, четене, писане и говорене на основен български език.

Обучението за трети езиков клас е съобразено с програмите по български език като чужд по Общоевропейската езикова рамка за ниво А2.1. В учебния процес се ръководим и придържаме към някои учебни материали на издателство „Просвета“ и „Уча български език лесно и забавно“ на издателство Летера,  издателство „Клет“ - „Заедно“, както и материали по Програмата за овладяване на български език като роден за многоезични деца на Еразъм със Змейко и Мими.

Чрез обучението си в трети езиков клас учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: четене, слушане, писане и говорене за ниво А2.1 по ОЕЕР.

Методиката на преподаване в езиковия клас се основава на лексикалния и комуникативния подход. Чрез езикови игри, ситуации, диалози, театрални постановки и куклен театър в края на нивото децата могат да усвоят следните компетентности по четирите речеви дейности:

Четене:

 • Могат да четат и разбират кратки и прости текстове, съдържащи най-често употребявани термини, включително някои думи от международната лексика.
 • Могат да четат и разбират кратки и прости текстове, написани на обикновен всекидневен език.
 • Могат да четат и разбират кратки и прости текстове, свързани с техните ученически интереси.
 • Могат да откриват определена информация в реклами, брошури, менюта и разписания.

Слушане:

 • Могат да разбират достатъчно, за да се справят в обичайни ситуации без прекалено усилие.
 • Могат да разбират темата на разговор, когато се говори бавно и ясно.
 • Могат да разбират, когато се говори по познати теми на стандартен език, дори ако се наложи в дадена ситуация да помолят събеседника да повтори с по-прости думи казаното.
 • Могат да разбират достаъчно, за да отговорят на конкретни нужди от всекневието, ако се говори бавно и ясно.
 • Могат да разбират изрази и фрази, свързани с непосредствени нужди.

Писане:

 • Могат да пишат кратки и прости съобщения и бележки, свързани с всекидневието.
 • Могат да обяснят писмено защо харесват или не харесват нещо.
 • Могат да опишат семейството си, обкръжението си, както и къде учат.
 • Могат да опишат минали действия и лични преживявания.

Говорене:

 • Могат да използват отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (например елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, училище).
 • Могат да описват с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говорят по теми според преките си потребности.

В това ниво се включват следните граматични теми:

 • глаголни окончания за сегашно време
 • възвратни глаголи – сегашно време
 • прилагателно име – род и число (повторение), членуване, степенуване
 • лични местоимения – ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им
 • мъжколични числителни имена (двама, трима, четирима)
 • редни числителни имена – род, число, членуване.

Целите на цялостното обучение в трети езиков клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от III клас участват в изходящ тест по БЕ А2.1 по ОЕЕР.

При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен трети клас с качествена оценка по образец на МОН Р България, а при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.