Десети клас

Обучението по български език в X клас разширява и допълва знанията, уменията и отношенията, свързани със системата на съвременния български книжовен език и с изграждането на комуникативните компетентности на учениците.

Учебната програма включва два модула:

 1. Български като втори език и 2. Български като първи език.

В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в 4-те речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво В2+ по ОЕЕР.

Някои от темите в модул 1 „БЕ като втори – ниво В2+“ са:

 1. Трансформация на текст;
 2. Преизказни форми на минало неопределено време, минало предварително време и бъдеще време в миналото;
 3. Отглаголни съществителни имена;
 4. Образуване на несвършен вид от глаголи с представка;
 5. Относителни и обобщителни местоимения и наречия;

Разпределението на часовете между компонентите Български език и Литература, както и между модулите в компонента Български език е по преценка на преподавателя - в зависимост от нивото на владеене на български език от учениците.

Лингвистичният терминологичен апарат продължава да се овладява във втория модул чрез следните теми:

БЕ:

 1. Норми на съвременния български книжовен език.
  Правоговорна норма;
 2. Правописна норма;
 3. Граматични норми;
 4. Пунктуационна норма;
 5.  Лексикална норма;
 6. Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст;
 7. Публично изказване по граждански проблем;
 8. Есе по граждански проблем;

С оглед на развиването на социокултурните компетентности програмата предвижда усъвършенстване на умения за търсене, извличане, обработване и използване на информация от различни информационни източници за решаване на комуникативна задача и развиване на умения за възприемане, анализ и редактиране на текст.

По отношение на развиването на езиковите компетентности са включени теми, насочени към познаването и прилагането на книжовните езикови норми на съвременния български книжовен език.

Във връзка с развиването на комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване в учебната програма е предвидено развиване на умения за: разбиране на сложни публични изказвания и на български филми, публично изказване по граждански проблем с изразяване на лично становище.

КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА

Обучението по литература в X клас разширява и допълва овладените знания и придобитите умения в класовете от първия гимназиален етап, свързани с различни културни епохи, като цели овладяване на компетентности по отношение на българската литература и проявленията на различни литературни направления в нея, развива уменията за тълкуване на литературен текст съобразно жанровите и културноисторическите му характеристики.

I. Българската литература от периода между двете световни войни:

I.1. „Септември“ (Гео Милев)

І.2. „Зимни вечери“ (Хр. Смирненски)

I.3. „Повест“ (А. Далчев)

І.4. „Индже“, „Албена“ (Й. Йовков)

І.5. „Писмо“ („Ти помниш ли...“) (Н. Вапцаров)

Българската литература от периода след Втората световна война:

II.1. „Тютюн“ (Д. Димов)

II.2. „Нежната спирала“ (Й. Радичков)

II.3. „Дърво без корен“ (Н. Хайтов)

Учениците от X клас изучават допълнително към БЕЛ и 1 час география и икономика на България в продължение на един учебен срок, и 1 час история на България в продължение на един учебен срок.

Целите на цялостното обучение в десети клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от X клас участват в изходящ тест по БЕЛ, история на България и география на България. Тестът по БЕЛ включва две части: БЕ – граматическа част и четене с разбиране, и ФКРУ – практическа част (конструиране и написване на вид съчинение и устно интервю).

При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен десети клас с количествена и качествена оценка по образец на МОН Р България, а при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.