Девети клас

Обучението по български език в IX клас разширява и допълва знанията, уменията и отношенията, свързани със системата на съвременния български книжовен език и с изграждането на комуникативните компетентности на учениците. Обучението е съобразено с най-новите адаптирани програми за IX клас в чужбина на МОН Република България и програмата на Северен Рейн-Вестфалия по роден език - български. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателствата: БГ Учебник, Просвета и „Учете български език“ на издателство „д-р Иван Богоров“.

Учебната програма включва два модула: 1. Български език като втори и 2. Български език и литература. В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво В2 по Общоевропейската езикова рамка. Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.

Модул 1: Български език като втори (В2 по ОЕЕР)

Фокусът на учебния материал в този модул е върху следните теми:

  • Бъдеще време в миналото;
  • Изразяване на условност чрез условно наклонение и бъдеще време в миналото;
  • Деепричастие;
  • Сегашно деятелно причастие;

Модул 2: Български език и литература

С оглед на развиването на социокултурните компетентности са представени теми, чрез които се цели запознаване с особеностите на научния, официално-деловия и на публицистичния функционален стил, както и овладяване на умения за търсене, обработване и използване на информация от научни, от официално-делови и от медийни текстове за решаване на комуникативна задача.

По отношение на развиването на езиковите компетентности са включени теми, насочени към разпознаването на специфичните езикови средства в научни, в официално-делови и в медийни текстове в българския и в чуждия език. Програмата предвижда разширяване и допълване на знания на лексикално равнище.

Във връзка с развиването на комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване в учебната програма е предвидено развиване на умения за:

  • разбиране на аргументирани изказвания по житейски проблем;
  • сравняване и анализиране на различни гледни точки при участие в диалог и в дискусия;
  • публично изказване по житейски проблем;
  • резюме на текст; и
  • есе по морален проблем.

Текстовете, които се изучават в IX клас са представителни за българската литература от Освобождението до I. световна война (Ив. Вазов, А. Константинов, П. П. Славейков, П. Яворов,  Д. Дебелянов, Елин Пелин). Допълнително учениците имат възможност да се запознават в часовете по четене и със съвременни български автори и техните произведения.


Целите на цялостното обучение в девети клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от IX клас участват в тест за “Външно оценяване” по БЕЛ. Тестът по БЕЛ включва две части: БЕ – граматическа част и четене с разбиране, и ФКРУ – практическа част (конструиране и написване на вид съчинение и устно интервю).


При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен девети клас с количествена и качествена оценка по образец на МОН Р България, а при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

 

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.