Пети клас

 Обучението по български език в пети клас на прогимназиалния етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, които са предпоставка за запознаване на учениците със системата на съвременния български книжовен език и за развиване на техните комуникативни компетентности. Обучението е съобразено с най- новите адаптирани програми за 5 клас в чужбина на МОН РБългария и програмата на СРВ по роден език. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство Булвест – 2000, Работните листове по български език за 5. клас на издателство „БГ учебник“, „Уча български език лесно и забавно“ на издателство Летера и „Учете български език“ на издателство „д-р Иван Богоров“. Учебната програма включва два модула: 1. Български език като втори и 2. Български език и литература. В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво А2+ по Общоевропейската езикова рамка. Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.

Модул 1: Български език като втори (А2+)

Фокусът на учебния материал в този модул е върху следните теми:

 • относителни и показателни местоимения

 • относителни и показателни наречия

 • изразяване на предходност и следходност на глаголното действие

 • употреба на местоимения като съюзни думи

 • употреба на че, да, какво като съюзни думи

 • употреба на наречия като съюзни думи

Модул 2: Български език и литература

Във връзка с развиване на социокултурните компетентности тази учебна година представя теми и дейности, насочени към запознаване с елементите на речевата ситуация и усвояване на умения за ориентиране в нея; към осмисляне на разликата между официално и неофициално общуване; към овладяване на знания за най-общите особености на текста; към прилагане на формули на речевия етикет, обсъждане на поставена тема.

По отношение на развиваните езикови компетентности учебната програма предлага теми и дейности, насочени към изучаване на основни езикови единици, което е предпоставка за овладяване на правоговорни, правописни и пунктуационни правила и за формиране на умения за тяхното прилагане. Задълбочава се познаването на видовете текст – описание, повествование, разсъждение. Разпознава се разговорния, художествения и официално-деловия текст.

В учебната програма като комуникативни компетентности се определят компетентностите на учениците да възприемат и да създават различни текстове (писмено и устно). Развиват се уменията за разбиране на смисъла на текст при слушане и при четене с определена комуникативна цел, за създаване на текст: текст за представяне и текст за самопредставяне, план на текст, отговор на въпрос по житейски проблем. Развиват се уменията за правилен изговор, за излагане на гледна точка, идеи и планове, активно участие в диалог.

Български език

В обучението по БЕ в пети клас се разширяват и задълбочават придобитите до този момент знания. Работи се по програмата на МОН за училищата в чужбина и учебния план на СРВ по роден език. Задълбочаването на знанията на децата за основните единици в езиковата система на българския език, за правоговорните, правописни, пунктуационни и граматични норми на книжовния език е подчинено предимно на практически и комуникативни цели.

В рамките на учебния процес по български език се работи върху следните теми:

 • Текстът в речевото общуване. Официално и неофициално общуване

 • Речниково и граматично значение на думата

 • Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав. Омоними

 • Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж

 • Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ

 • Изменяеми части на речта. Местоимение

 • Лично местоимение. Възвратно лично местоимение

 • Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение

 • Време на глагола. Минало свършено и минало несвършено време

 • Нелични глаголни форми (причастия)

 • Неизменяеми части на речта. Наречие, предлог

 • Просто изречение. Главни и второстепенни части

 • Правописни и правоговорни особености, създаващи трудности на немско-българските билингви

 

Литература

Обучението по литература в пети клас е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с митологията, с фолклора, с литературата и с изграждането на литературни и социокултурни компетентности на ученика.

Очакваните резултати в областта на социокултурните компетентности са свързани с различаването на основните норми и ценности, характерни за традиционната общност, както и с разбирането на основни принципи и конфликти на митологичния и на фолклорния модел за света, проявени в словесни произведения. Тези културни специфики се очаква да бъдат съотнасяни с непосредствения жизнен опит на ученика.

Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са насочени към разчитането на изображения на света и човека в различни като културен произход и жанр текстове – статия, научно-популярен текст, стихотворение, мит, легенда, вълшебна (фолклорна приказка), фолклорна песен и др.

Очакваните постижения в развитието на комуникативните компетентности (компетентностите на учениците да възприемат и да създават различни текстове) за пети клас са в областта на: извличане съдържание на текст, описание, трансформиращ преразказ, разказ по въображение, разказ по зададени опори – тема, начало и/или край.

Обучението по литература съдържа следните общи теми:

 • Светът и човекът – митове, легенди и фолклор за света и сътворението

 • Фолклорен/традиционен празничен календар на българина

 • Човекът и общността

Целите на цялостното обучение в пети клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от пети клас участват в тест за “Външно оценяване” по БЕЛ. Тестът по БЕЛ включва две части: БЕ – граматическа част и четене с разбиране, и ФКРУ – практическа част (конструиране и написване на вид съчинение или преразказ).

География на България

В часа по география на България учениците се запознават  с разнообразието на природата, с ценни природни и културни забележителности с национално и световно значение, разширяват и обогатяват знанията си за България като усвояват обществените процеси, характерни за страната. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство „Клет България“ – „География и икономика за 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина“, 2019 г.

Компетентностите, които се придобиват с обучението, са следните:

 1. Определя географското положение, големина и граници на страната.
 2. Познава главните части на релефа и типичните полезни изкопаеми.
 3. Разпознава разнообразните фактори на климата и климатичните области.
 4. Характеризира водите и влиянието на природните фактори върху стопанската дейност.
 5. Описва значението на почвите, растителността и животинския свят
 6. Характеризира значението на природните ресурси в различните природни области на страната.
 7.  Характеризира населението и селищата в България
 8. Познава държавното устройство и видовете власти.
 9. Характеризира съвременното стопанство по основни дейности.
 10. Овладява основни географски понятия и умения за работа с карта и глобус.

История на България

Съдържанието на общообразователната подготовка по история на България в чужбина за прогимназиален етап представлява пълен курс по българска история – от първи свидетелства за живот по днешните български земи до началото на XXI век. Учениците получават, разширяват и задълбочават познанията си за най-значими политически, стопански, обществени и културни явления в българската история. Така се формира отношение към родното, към историческата традиция, утвърждава се съзнанието за българската идентичност като част от европейската идентичност. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство „Просвета“ – „История и цивилизации за 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина.“, 2019 г.

 Компетентности като очаквани резултати от обучението са следните:

 1. Посочва характерни елементи от културата, вярванията и всекидневния живот на праисторическите хора.
 2. Описва елементи от живота на траките въз основа на различни източници.
 3. Описва разширяването на територията на Римската империя на Балканския полуостров и възникването на християнството.
 4. Описва и анализира исторически процеси и личности от средновековната българска държава.
 5. Извлича информация, следи промените в обществото, анализира причините и последиците в историческото развитие на България през следните периоди:

      България до началото на XI век

      Българската държава (ХІІ - ХІV в.)

      Българските земи под османска власт (XV – XVII в.)

      Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

      България от Освобождението до края на Втората световна война

      България след Втората световна война

      България до и след 1989 г.

При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен пети клас с количествена и качествена оценка по образец на МОН Р България, при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

 

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.