Предучилищен клас към училището

Предучилищното образование създава условия за цялостно развитие на детската личност. Придобиват се съвкупност от компетентности „по България“ - знания, умения и отношения, необходими за преминаването на детето към училищното образование. В Предучилищния клас към съботното ни училище приемаме деца, навършили 6-годишна възраст (по изключение и на 5 г.), и препоръчително посещавали нашия Детски кът „Дъга“.

Ние в БНУ „Аз Буки Веди“ – Кьолн засягаме образователните направления български език и литература, и роден край / околен свят, както музика и езикова математика. Съдържанието на най-важното направление – БЕЛ - е структурирано в образователни ядра, както следва: свързана реч, речник, граматика, звукова култура, възприемане и пресъздаване на литературно произведение. 

Основните цели на обучението в Предучилищната група са:

 • да се осъществи преход между детската градина и училищната възраст, започваща с 1 клас
 • детето да усвои представи и умения за бълг. език
 • детето да се научи да отделя процеса на говорене и слушане
 • детето да разпознава и създава основните граматични единици - звук, буква, сричка, дума, изречение и текст
 • детето да бъде подготвено за начално четене и писане, посредством разучаването на печатните букви от българската азбука, свързването на звук и буква и др.

Главните ядра на работа са:

 1. Говорене и слушане
  • да задава и отговаря на въпроси с цели изречения
  • да употребява думите в контекста на изречението
  • да разбира смисъла на думите, да се обосновава и аргументира
  • да конструира различни видове изречения
  • да проявява култура на речево общуване, да поддържа диалог
  • да конструира кратък текст
  • да казва наизуст гатанки, рими, да преразказва кратки текстове
 2. Граматика
  • да създава просто изречение и да го разширява
  • да използва просто минало и бъдеще време в речта
  • да съгласува прилагателно и съществително име по род и число
  • да разпознава дума – предмет, дума - признак и дума - действие
 3. Фонетика
  • да прави разлика между звук и буква, да може да свързва звука със съответната му буква
  • да отделя звука в думата, да определя мястото му
  • да измисля нови думи по даден звук
  • да определя броя и последователността на звуковете в думата
 4. Писмена реч
  • да разпознава и изписва печатните букви от българската азбука
  • да изписва елементи на букви
  • да държи правилно молив и да заема правилна поза при писане
 5. Свързана реч и художествена литература
  • да добие възприятия и представи за кратка приказка, разказ, стихотворение, гатанка
  • да формира умение за пресъздаване на литературно произведение
  • да назовава действащи лица и изразява отношение
  • да развие интерес и съпричастност към българския бит и култура

По образователното направление роден край/околен свят всяка година съвместно с родителите и децата подготвяме презентации по общия за Предучилищната група проект „Запазване на българските занаяти и традиции “. Някои от примерните теми са: тъкачество и бродерия, ковачество, грънчарство, розоварство, иконопис, Проектите родител-дете включват и допълнителни теми, като имените дни – празничен календар на българина, ден на туризма, ден на Черно море, седмица на гората, както и професиите на моите родители. 

Като част от извънкласната поредица от мероприятия на училището “Български език накрак” се организират посещения на музеи, селски стопанства, паркове и излети сред природата, както и пролетни, есенни и летни лагери в България, където на децата по достъпен и вълнуващ начин се представят темите. Провеждаме традиционни работилнички „Майсторете, ръчички, за радост на всички“ според сезона и празниците, традициите, легендите и преданията на нашия народ. 

Целите на обучението - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. Използват се учебни материали на издателство „Марк- 91“ за четвърта група: „Мъниче умниче“ 1, 2, 3 и „Бърборичка с пъргава ръчичка“ 4. В тях са включени образователните направления Български език и литература, Околен свят, Математика, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии. Използва се учебното помагало „Печатни букви“ на издателство „Фют“, както и материали по Програмата за овадяване на БЕ като втори за многоезични деца /5/7г./ на „Еразъм“ със Змейко и Мими. На децата се възлагат всяка седмица домашни упражнения. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на децата през годината се документира в детско портфолио, което се обсъжда с родителите в индивидуална родителска среща в края на всеки срок. В края на учебната година децата получават легитимно удостоверение за завършено предучилищно образование по образец на МОН на Република България.

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.